SCOPE 14 Verwarmingssystemen in gebouwen

De keuring van verwarmingssystemen en gebouwen wordt uitgevoerd door een SCIOS SCOPE 14 gecertificeerd inspectie bedrijf. De keuring volgt uit de tweede herziening van de Richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD III) en is voorgeschreven in het Bouwbesluit. De keuring vindt eens per vier jaren plaats. De ingang van de keuringsverplichting is 10 maart 2020 geweest, de eerste keuring moet voor 10 maart 2024 zijn uitgevoerd. Als gevolg van overgangsrecht tot 10 maart 2022 kan een latere datum van toepassing zijn. Dat is met name het geval wanneer de stookinstallatie die de warmteopwekker in het verwarmingssysteem is, een SCIOS-keuring vanuit het Activiteitenbesluit heeft gehad. In dat geval geldt de 4-jarentermijn vanaf de datum van deze keuring.

SCIOS-gecertificeerde inspectiebedrijven die de SCOPE 14 keuring van verwarmingssystemen kunnen uitvoeren, vindt u op de bedrijvenpagina. Inspectiebedrijven in de certificatiefase mogen de keuringen ook uitvoeren. Zij moeten de status 'Aspirant certificaathouder' hebben en in het register met aspirant certificaathouders opgenomen zijn.

Verwarmingssystemen met een nominaal systeemvermogen van meer dan 70 kW vallen onder de keuringsplicht. Wanneer een energieprestatiecontract van toepassing is of een gebouw automatiserings- en controlesysteem (GACS) aanwezig is, zijn de verwarmingssystejmen in een gebouw vrijgesteld van de keuringsverplichting. Aan een GACS worden eisen gesteld.

De keuring van verwarmingssystemen omvat een beoordeling van de warmteopwekker, het distributiesysteem en het afgiftesysteem alsook het gekoppelde ventilatiesysteem. De onder warmteopwekkers worden alle apparaten verstaan die warmte genereren. Dat kunnen gas- of olieketels zijn, maar ook pelletsystemen, warmtepompen, elektrische verwarmingen e.d.

De beoordeling van de warmteopwekker is anders dan bij SCOPE 1 of SCOPE 2. Het betreft vooral een beoordeling van het vermogen en het rendement. SCOPE 1 en SCOPE 2 beoordelen op de aspecten uit het Activiteitenbesluit: veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Het is daarom mogelijk dat beide keuringen van toepassing zijn. 

De keuring van verwarmingssystemen is in de SCIOS Certificatieregeling opgenomen als SCOPE 14.

Certificeren voor SCOPE 14

Voor SCIOS Certificatie zijn volgende documenten van belang:

Kwaliteitsmanagementsysteem

  • Certificatieregeling Hoofddocument
  • Certificatieregeling Deelregeling Stookinstallaties
  • Reglement voor de SCIOS-merken
  • Kennis- en bekwaamheidseisen

Technische documenten

  • TD02 Referenties
  • TD04 Meetmiddelen (Stookinstallaties)
  • TD16 Specifieke verplichtingen
  • TD19 Inspectie van verwarmingssystemen 

 Deze documenten zijn na registratie kosteloos beschikbaar via het SCIOS-portaal