Over Scios

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Daarin worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

SCIOS is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder. De formele naam van het certificatieschema luidt:'SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties'. De certificatieregeling kent de volgende deelregelingen:

  • Deelregeling voor inspectie en onderhoud van stookinstallaties
  • Deelregeling voor inspectie van elektrische elektrisch materieel
  • Deelregeling voor inspectie van explosieveilige installaties

De certificatieregeling wordt uitgevoerd door de Certificatie-Instellingen. Erkende examenbureaus nemen door SCIOS goedgekeurde examens af. Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN ISO 9001 gebruiken. Daarnaast moeten de inspecteurs de door SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de scopes waarin ze werkzaam willen zijn. Kenmerkend voor de certificatieregeling is dat het kwaliteitsmanagementsysteem eens per jaar en de kennis en vaardigheid van de inspecteurs eens per 18 maanden wordt gecontroleerd door een onafhankelijke Certificatie-Instelling. Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide scopes certificeren. Scopes zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren.  De aanvraag voor certificering kan worden gedaan bij een van de Certificatie-Instellingen.

Om de belangen te kunnen behartigen van alle partijen die bij inspectie en onderhoud van installaties betrokken zijn, de zogenoemde stakeholders, onderhoudt SCIOS nauwe contacten met deze partijen. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur en het College van Deskundigen. Vanwege de wettelijke verplichting tot periodieke keuring van stookinstallaties door SCIOS gecertificeerde bedrijven wordt ook overleg gevoerd met de Overheid. Het SCIOS-bestuur is verantwoordelijk voor de relaties naar stakeholders en hun achterban.

Het Collega van Deskundigen is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer van de technische inhoud van de regeling. Het college rapporteert aan het bestuur. In het College van Deskundigen (CvD) hebben experts van de verschillende belangenorganisaties zitting. Uiteraard behoort het volgen van de ontwikkelingen van technieken en werkmethodes ook bij de taken van het CvD, zodat deze aspecten waar nodig worden verwerkt in de certificatieregeling. Het CvD beschikt over een opleidingscommissie voor de verschillende deelregelingen die kennis- en bekwaamheidseisen en toetsingscriteria opstellen. CvD-leden in de opleidingscommissie treden bij examens op als SCIOS gecommitteerde.

SCIOS beschikt over een portal waarin alle gecertificeerde bedrijven en hun bevoegde medewerkers zijn geregistreerd. Via het portal kan een opdrachtgever nagaan dat een medewerkers van een inspectiebedrijf de juiste bevoegdheid heeft om het werk uit te voeren. In het portaal worden ook de te inspecteren en onderhouden installaties geregistreerd. Na inspectie (en goedkeuring) wordt de inspectie afgemeld zodat altijd traceerbaar is wanneer een installatie is geïnspecteerd.

Installatie-eigenaren hebben toegang tot de installaties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ten behoeve van de verplicht gestelde inspecties hebben toezichthouders toegang tot het portaal om analyses op de daar opgevoerde installaties te kunnen uitvoeren.

SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door gespecialiseerde certificatie-instellingen. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.