Over Scios

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement en is eigendom van de stichting SCIOS. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

De formele naam van het certificatieschema luidt:'SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties'. De certificatieregeling kent de volgende deelregelingen:

  • Deelregeling voor Stookinstallaties
  • Deelregeling voor Elektrisch Materieel
  • Deelregeling voor Explosieveilige Installaties

De certificatieregeling wordt onder accreditatie uitgevoerd door de Certificatie-Instellingen. Erkende examenbureaus nemen door SCIOS goedgekeurde examens af. Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN ISO 9001 gebruiken. Daarnaast moeten de inspecteurs de door SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de scopes waarin ze werkzaam willen zijn. Kenmerkend voor de certificatieregeling is dat het kwaliteitsmanagementsysteem eens per jaar en de kennis en vaardigheid van de inspecteurs eens per 18 maanden wordt gecontroleerd door een onafhankelijke Certificatie-Instelling. Bedrijven kunnen zich voor één of meer scopes certificeren. Scopes zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren.  De aanvraag voor certificering kan worden gedaan bij een van de geaccrediteerde Certificatie-Instellingen.

Om de belangen te kunnen behartigen van alle partijen die bij inspectie en onderhoud van installaties betrokken zijn, de zogenoemde stakeholders, onderhoudt SCIOS nauwe contacten met deze partijen. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur en het College van Deskundigen. Vanwege de wettelijke verplichting tot periodieke keuring van stookinstallaties en verwarmingssystemen door SCIOS gecertificeerde bedrijven, wordt ook overleg gevoerd met de Overheid.

SCIOS Bestuur

Het bestuur van SCIOS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid, alsmede het onderhouden van relaties naar stakeholders en hun achterban. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de SCIOS-stakeholders: inspectiebedrijven, installatie-eigenaren, Certificatie-instellingen en bevoegd gezag. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en vergadert vier keer per jaar.

Leden van het bestuur zijn:

Naam Vertegenwoordigt Werkzaam bij Functie
A. Krijgsman Onafhankelijk -- Voorzitter
J. Hoeben Inspectiebedrijven/Branchevereniging SCIOS-bedrijven ESNW C.V. Penningmeester
P.C.H. Ament Installatie-eigenaren Tata Steel Lid
D. de Groot Toezichthouders Omgevingsdienst De Vallei Lid
E.E.C. Meesters Inspectiebedrijven/Techniek Nederland Unica Lid
T. Serinkan Verbond van Verzekeraars Verbond van Verzekeraars Lid
W. van Vreeswijk Certificatie-instellingen/NVCi Kiwa Nederland Lid
Vacature Installatie-eigenaren/VNO-NCW -- Lid
D.J.A Timmermans Inspectiebedrijven/iKeur iKeur Lid
M.J. Waltman Inspectiebedrijven/Techniek Nederland EQUANS Lid

SCIOS College van deskundigen

College van Deskundigen is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer van de technische inhoud van de regeling. Het college rapporteert aan het bestuur. In het College van Deskundigen (CvD) hebben experts van de verschillende belangenorganisaties zitting. Uiteraard behoort het volgen van de ontwikkelingen van technieken en werkmethodes ook bij de taken van het CvD, zodat deze aspecten waar nodig worden verwerkt in de certificatieregeling.

Naam Vertegenwoordigt Werkzaam bij Functie
J. Pronk Onafhankelijk -- Voorzitter
E.J. Achterberg Inspectiebedrijven/Holland Solar Straightforward Lid
A. de Bruin Leveranciers meetmiddelen/FHI-LMI EURO-INDEX Lid *)
W. Burgers Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat Rijkswaterstaat Lid
M. van Dam Leveranciers meetmiddelen/FHI-LMI TESTO Lid *)
R. van Empel Normcommissie/NBKL (a.i.) Van Empel Inspectie en Advisering Lid
P. van Gennip Bevoegd Gezag DCMR Lid
P. Geurds Leveranciers meetmiddelen/FHI-LMI Imbema Controls Lid *)
M. Geven Leveranciers meetmiddelen/FHI-LMI J. Verholt Lid *)
C.P. Glas Certificatie-instelling/NVCi Veritas Inspections and Certification Lid
A.C. Grooten Installatie-eigenaren Tata Steel Europe Lid
R. Gubbels Inspectiebedrijven/iKeur Gubbels Consult Lid
H. van den Herik Inspectiebedrijven/Branchevereniging SCIOS-Bedrijven ITS Inspecties Lid
G.A.H. Hommen Inspectiebedrijven/Techniek Nederland Equans Lid
J. Knely Atex-expert Tata Steel Europe Lid
W.J. Kok Installatie-eigenaren Gasunie Lid
Tj. van der Kuip Motorenleveranciers/Plagamo Rolls-Royce Solutions Benelux Lid
R. de Lange Certificatie-instelling/NVCi Kiwa Nederland Lid
H. Looijen Verzekeraars/Verbond van Verzekeraars Achmea Lid
G. Meis Installatie-eigenaren Glastuinbouw Nederland Lid
S.J.H.T. van Montfort Inspectiebedrijven/Techniek Nederland Parkstad Inspecties Lid
IJ. Oppatja Certificatie-instelling/NVCi DEKRA Certification Lid
R. van der Pol Fabrikanten branders/FIGO -- Lid
J.M.E. Smeekes Inspectiebedrijven/Techniek Nederland EPM/Inspectora Lid
B. Sternsdorff Inspectiebedrijven/Branchevereniging SCIOS-Bedrijven CSC Consult Lid
J.H. Walbeek Fabrikant verwarmingssystemen/De Nederlandse Verwarmingsindustrie Atag Verwarming Nederland Lid
H. van Zaanen Motorenleveranciers/BOVAG afdeling Energiesystemen en Revisie Olavi Engineering Lid

*) Twee leden van van FHI-LMI nemen volgens een roulatieschema in het CvD deel.

Het CvD beschikt over een opleidingscommissie voor de verschillende deelregelingen die kennis- en bekwaamheidseisen en toetsingscriteria opstellen. Leden van de opleidingscommissie treden bij examens op als SCIOS-gecommitteerde.

SCIOS beschikt over een portal waarin alle gecertificeerde bedrijven en hun bevoegde medewerkers zijn geregistreerd. Via het portal kan een opdrachtgever nagaan dat een medewerkers van een inspectiebedrijf de juiste bevoegdheid heeft om het werk uit te voeren. In het portaal worden ook de te inspecteren en onderhouden installaties geregistreerd. Na inspectie (en goedkeuring) wordt de inspectie afgemeld zodat altijd traceerbaar is wanneer een installatie is geïnspecteerd.

Installatie-eigenaren hebben toegang tot de installaties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ten behoeve van de verplicht gestelde inspecties hebben toezichthouders toegang tot het portaal om analyses op de daar opgevoerde installaties te kunnen uitvoeren.

SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving.

SCIOS werkt uiteraard ook zelf aan continue verbetering en heeft daarom een klachtenprocedure.