Eigenaren Installaties

Installatie-eigenaren zijn verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van hun installaties. Om zeker te stellen dat een installatie veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk is, worden inspecties uitgevoerd. Deze geven inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie. De eerste inspecties wordt idealiter bij oplevering van een installatie uitgevoerd. Daarmee krijgt de eigenaar een onafhankelijk oordeel over het uitgevoerde installatiewerk en kan, wanneer nodig, tijdig garantieaanspraken laten gelden.

De SCIOS Certificatieregeling kent drie verschillende typen inspecties aan (deels) verschillende soorten installaties. Deze zijn in deelregelingen vastgelegd.

De deelregeling voor inspectie en onderhoud van stookinstallaties is wettelijk verplicht wanneer deze een nominaal thermisch ingangsvermogen (belasting op onderwaarde) van 100kW hebben. De bovengrens ligt op 50MW. Voor sommige soorten installaties geldt een ondergrens van 20kW. De eisen aan stookinstallaties ten aanzien van veiligheid, milieu en rendement zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (zie de links).

Het Activiteitenbesluit bepaalt dat stookinstallaties ten minste eenmaal per vier jaren moeten worden geïnspecteerd op goede werking en dat bij afwijkingen onderhoud moet worden uitgevoerd, teneinde aan de voorschriften te blijven voldoen. Afhankelijk van de soort installatie kan een inspectie ook elke twee jaar verplicht zijn. Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat de wettelijk vereiste inspecties dienen te worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf.

Bij in bedrijfname van een nieuwe installatie wordt een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd. Dit is een inspectie waarbij de instructies voor de daarop volgende periodieke keuringen worden vastgelegd.
Tijdens de levensduur van een installatie worden de periodieke inspecties (PI) en het periodieke onderhoud (PO) uitgevoerd.

Bedrijven die onder de Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) regeling vallen, kunnen vanuit hun zorgplicht gebruik maken van de SCIOS Certificatieregeling.

De deelregeling voor inspectie van elektrisch materieel die bestaat uit de inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen en de inspectie van elektrisch materieel op brandrisico. De inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen is gebaseerd op NEN3140 komt voort uit de CvT-STIPEL-Inspecteur laagspannings installaties (ILS) regeling. Deze regeling werd door de sector als onvoldoende beschouwd en is op 1 janauri 2018 geëindigd. Hoewel er geen wettelijke verplichting is voor de inspectie aan elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen, geldt dat een werkgever moet kunnen aantonen zijn zorgplicht te zijn nagekomen. Dit komt meestal aan de orde na een ongeval en de arbeidsinspectie een onderzoek instelt. De inspectie maakt het mogelijk voor werkgevers aan te tonen dat aan de zorgplicht is voldaan.

De inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is de vertaling van de NTA 8220. Oorspronkelijk was de VIER regeling op deze inspectie gericht. De sector heeft er voor gekozen een kwalitatief hoogwaardiger inspectie te ontwikkelen en onder te brengen in de SCIOS Certificatieregeling. Het Verbond van Verzekeraars is een van de initiatoren hiervan geweest. Brandverzekeraars nemen de periodieke inspectie van elektrisch materieel door een SCIOS gecertificeerd bedrijf steeds vaker op in de polissen.

De deelregeling voor inspectie aan explosieveilige installaties is gebaseerd op de internationale Atex-normen en geeft invulling aan de wens van bedrijven om te komen tot één duidelijke certificatieregeling waarbij synergie met de andere inspecties meerwaarde oplevert.

Scopes

De specifieke inspectietoepassingen zijn gedefinieerd in zogenoemde werkgebieden of scopes. Bedrijven die inspecties en onderhoud uitvoeren kunnen voor één of meerdere Scopes gecertificeerd zijn. De deelregelingen omvatten een of meer scopes. Het overzicht met de scopes waarvoor bedrijve zijn gecertificeerd, vindt u in het bedrijvenoverzicht.

Registratie van installaties

De te inspecteren installaties worden geregistreerd in het SCIOS-portaal. Dit is een verplichting vanuit de certificatieregeling. Installatie-eigenaren kunnen toegang krijgen tot het portaal om de eigen installaties te kunnen beheren. Hiermee kan ten behoeve van het facility management worden nagegaan of alle installaties staan geregistreerd en worden geïnspecteerd opdat aan de verplichtingen wordt voldaan.

Wilt u inzicht in de installaties op uw locatie(s), vraag dan toegang aan: Toegang Installatie Eigenaren.

Wie komt de inspectie uitvoeren?

SCIOS inspectie en onderhoud kan alleen worden uitgevoerd door bedrijven die door een, voor de SCIOS Certificatiergeling geaccrediteerde, certificatie-instelling zijn gecertificeerd. Maar het is ook belangrijk dat de persoon die de werkzaamheden uitvoert, bevoegd is voor die werkzaamheden. Dat kan worden gecontroleerd door de achternaam (zonder voorvoegsels) en de geboortedatum van de persoon op de identificatiepagina in te voeren.

Het kan voorkomen dat er geen gegevens verschijnen. Hiervoor kan een aantal redenen bestaan:

  1. Het bedrijf heeft geen gegevens ingevuld. Laat het bedrijf aantonen dat de persoon bevoegd is voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Alleen een diploma van een opleiding is daarvoor niet voldoende. Een bedrijf moet een geldig certificaat van een van de geaccrediteerde certificatie-instellingen kunnen overleggen, alsook een overzicht van de bevoegd verklaarde personen, inclusief de scopes waarvoor ieder persoon bevoegd is.
  2. Het bedrijf is bezig met het behalen van de certificatie. Dit gebeurt onder auspiciën van een certicatie-instelling. Laat het bedrijf aantonen dat het certificatietraject loopt en gecontroleerd wordt. Een persoon die inspecties uitvoert in de aanloop naar zijn audit, mag maximaal zes maanden inspecties uitvoeren. Daarna moet de praktijkaudit hebben plaatsgevonden anders verliezen de rapporten hun geldigheid.
  3. De persoon is bezig bevoegdheid te behalen. Ook dit gebeurt onder auspiciën van een certificatie-instelling. Laat het bedrijf dit aantonen. Ook hiervoor zijn zes maanden beschikbaar (zie punt 2.).
  4. De persoon is niet bevoegd en/of het bedrijf is niet gecertificeerd. Mocht het zo zijn dat een bedrijf pretendeert SCIOS gecertificeerd te zijn en het heeft werkzaamheden uitgevoerd, dan is mogelijk sprake van een economisch delict waarvan de opdrachtgever aangifte kan doen.

U kunt de bevoegdheden op de identificatiepagina controleren.

Wilt u zeker weten dat de eis van een SCIOS-gecertificeerde inspectie juist in aanbestedingen, contracten of polissen is verwoord? Kijk in het het Activiteitenbesluit waar de wetgever de SCIOS-inspectie verplicht heeft gesteld. De formulering is toepasbaar voor alle scopes.