Actal-advies slecht gefundeerd en niet overgenomen door het Ministerie van I&M

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft in mei 2014 een advies aan de Staatsecretaris van I&M uitgebracht waarin wordt gesteld dat de inspectie van seriematig geproduceerde stookketels achterwege kan blijven. Nut en noodzaak van de inspectie worden in het advies in twijfel getrokken. In het advies wordt Zweden als voorbeeld aangehaald waar de inspectie niet verplicht is en wordt volstaan met voorlichting.

Hoewel het Actal advies op feitelijke gronden als onzinnig afgedaan kan worden, heeft SCIOS besloten om een al gepland onderzoek naar een mogelijke efficiëntere indeling van de scopes 1 tot en met 5 naar voren te halen. Het inhoudelijke onderzoek is uitgevoerd door Kiwa en begeleid door een taskforce waarin de (voor het onderzoek) belangrijkste SCIOS-stakeholders zitting hadden: installatie-eigenaren, inspectiebedrijven en de overheid.

Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

  1. De Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van inspectie en certificering van inspectiebedrijven is minder streng dan in andere, qua gasverbruik en stookinstallaties vergelijkbare, Europese landen.
  2. SCIOS kan de efficiency van de certificatieregeling verhogen door aan te sluiten bij de technische ontwikkelingen van met name stooktoestellen die CE-gemarkeerd zijn onder de GAD (Gas Appliance Directive) voor toepassing in comfortinstallaties.

De SCIOS certificatieregeling is eind jaren negentig ontwikkeld, een tijd waarin nog weinig GAD-toestellen in gebruik waren. Ondertussen is dit veranderd en is het merendeel van de stooktoestellen in de scopes 1 en 2 onder GAD geproduceerd. Omdat onder GAD-geproduceerde toestellen tijdens de productie regelmatig worden beoordeeld en gecontroleerd en bedrijfsklaar bij de installateur worden afgeleverd, kunnen de inspectie en de rapportage van die toestellen worden vereenvoudigd.

De Taskforce heeft aan het SCIOS-bestuur geadviseerd om in scope 1 een vereenvoudigde keuring en inspectie in te voeren voor GAD-toestellen die onder de GAD-werkingssfeer worden toegepast. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Deze vereenvoudiging komt naast de bestaande vereenvoudiging voor toestellen onder 130kW. De efficiency verhoging levert voor de installatie-eigenaren een kostenbesparing op van € 1 mln per jaar.

Het Actal advies om de keuring in zijn geheel af te schaffen gaat voorbij aan het feit dat in de praktijk de meeste risico's ontstaan door onjuiste installatie van het stooktoestel en aanpassingen na installatie. Een analyse van inspectierapporten heeft geleerd dat veel eerste keuringen leiden tot afkeur op installatieproblemen. Deze bevinding wordt onderstreept door het recente onderzoek naar CO-ongevallen in de huishoudelijke sector door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In tegenstelling tot veel andere Europese landen kent Nederland geen kwaliteitsregime voor installatiebedrijven voor huishoudelijke of industriële installaties. Een duidelijke verbetering is dat met de invoering op 1 januari 2016 van de 4e tranche van het Activiteitenbesluit de nieuwe stookinstallaties binnen zes weken na ingebruikstelling (EBI-)gekeurd moeten worden (i.p.v. na vier jaren).

De documenten Technische Document 3 Minimale werkzaamheden en het Technische Document 6 Inhoud Registraties worden aangepast op deze verandering. Zodra de publicatie plaatsvindt, worden certificaathouder hierover geïnformeerd.

Ondertussen heeft de Staatssecretaris op het Actal advies gereageerd en het verworpen met verwijzing naar het onderzoek door de SCIOS Taskforce.

Het Actal advies en de reactie van de Staatssecretaris zijn gepubliceerd op de website van Actal. Het eindrapport van de SCIOS Taskforce herindeling scopes is op de SCIOS-website gepubliceerd.