Periodieke toetsen


De SCIOS Certificatieregeling kende nooit een periodieke kennistoets en was daarmee een uitzondering. Dat is mede op verzoek van de BVS nu gecorrigeerd met de invoering volgens Technisch Document 16 (TD16) van de periodieke kennistoets. Een van de belangrijkste redenen voor de invoer is de merkbare afname van de kennis van inspecteurs. Een algemene uitdaging in de technische wereld en niet specifiek voor SCIOS.

Wie moet wanneer slagen voor de periodieke toets?

De periodieke toets wordt geleidelijk ingevoerd. Het invoeringsschema is in TD16 opgenomen. Bedrijven moeten zelf in de gaten houden welke medewerker wanneer geslaagd moet zijn. Aangeraden wordt om dit zorgvuldig bij te houden omdat de Certificatie-instelling bij de jaarlijkse audit hierop zal controleren.

De periodieke toets volgens TD16 geldt niet voor de deelregeling explosieveilige installaties.

Aanmelden voor de periodieke toets

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor de periodieke toets. Een regelmatig gehoorde vraag is: "Wanneer krijg ik van SCIOS de oproep voor de periodieke toets?" Het antwoord is: "Die krijgt u niet." SCIOS beschikt niet over de informatie om dergelijke oproepen te kunnen doen. Bovendien is het niet de taak van SCIOS. En het is ook niet de taak van de CI.

Hele scope

Een periodieke toets betreft altijd de hele scope in zijn volle breedte. Dus ook al werkt een inspecteur alleen aan bakkerijovens of spuitcabines, de scope geeft recht te werken aan alle technische installaties en dus moet de kennis daarvoor aanwezig zijn.

Speciaal voor scope 2 geldt dat deze op zowel olie als gas betrekking heeft. De kunstmatige scheiding die ooit door opleiders is ingevoerd vindt in de certificatieregeling geen basis.

Combineren van toetsen

Toetsen kunnen worden gecombineerd. Welke combinaties mogelijk zijn, staat in TD16 vermeld. Aanpassingen op deze lijst zijn mogelijk. Let er wel op dat geen diploma’s voor delen van de toets worden uitgegeven.

Wat is bepalend: het eerste of 'hoogste' diploma?

Als bijv. in 2001 het PI diploma is behaald en in 2005 het EBI diploma, dan geldt 2005 als uitgangsdatum om te bepalen wanneer de toets behaald moet zijn. EBI en PI toetsen kunnen worden gecombineerd. De kennis  en bekwaamheidseisen laten dit toe.

Voor PO geldt dit niet. Er zijn teveel aparte kennis  en bekwaamheidseisen.

‘Budgetneutraal’

Bij de invoering is er op gelet de periodieke toetsing zoveel mogelijk budgetneutraal te laten plaatsvinden. De periodieke toets moet eens in de zes jaren worden gehaald. In dat jaar vervalt de 18-maandse praktijkaudit voor EBI en PI. Voor PO vervalt de praktijkaudit op verzoek van de branche niet omdat deze audit maar eens in de 36 maanden plaatsvindt.

Tot het laatste moment uitstellen?

Uitstellen kan, maar de risico’s moeten goed overwogen worden. Intrekken van bevoegdheid is een reële mogelijkheid. Als nog een opfriscursus nodig is, houd er dan rekening mee dat deze tijdig wordt ingepland. Er zullen meer mensen zijn die zo’n cursus willen volgen.

Wanneer zijn de toetsen beschikbaar?

Een groot deel van de toetsen is al beschikbaar. Alle toetsen zijn in de eerste helft van 2020 gereed.

Waar kunnen toetsen worden gedaan?

Toetsen kunnen worden afgelegd bij de bekende examenbureaus. Zie hiervoor de SCIOS-website.

Appeltje-eitje?

Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan.

Lees in ieder geval de informatie over examens en toetsen om een indruk van de ervaringen met examens te krijgen. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.

Niet op tijd slagen

Wanneer het toetsdiploma niet op tijd wordt behaald, moet de CI een tekortkoming uitschrijven. Die moet binnen de normale periode worden hersteld. Lukt dat niet, dan zal de CI de bevoegdheid moeten intrekken.