Update certificatieregeling

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in de SCIOS Certificatieregeling per 1 januari 2024

TD03 Uit te voeren werkzaamheden (stookinstallaties) – versie 4.7:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

 • Vuurhaard toegevoegd (2.4)
 • V visueel toegevoegd (2.5)
 • Toegevoegd beveiligingen afstelling voor PO (3.10)
 • Toegevoegd beveiligingen en afstelling verbranding (4.10 en 4.11)
 • Toegevoegd afschot (17.8.16)

TD04 Meetmiddelen (stookinstallaties) – versie 6.3:2024-01

Eis O2 vol% in controlegas voor CO-meters is vervallen. Het percentage moet wel bekend zijn.

TD12 Inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen – versie 8.1:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

 • Inspectieplan verwijderd uit 2.3.3 Inhoud en rapportage SCOPE 9.
 • Verwerking van het CvD-besluit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen constatering en opmerking. Een constatering heeft classificatie rood, oranje of geel en leidt tot een afmelding van de inspectie met constateringen. Een opmerking heeft classificatie blauw en heeft geen invloed op de afmelding met of zonder constateringen.
 • Wettelijk kader verwijderd. Komt in IB21.
 • Verplichting afmelding SCOPE 8 EBI en SCOPE 8 PI-inspecties per 1 april 2024.
 • Controle aardlekschakelaar en testknop: verwijzing naar B4.5 in plaats van NEN 3140.
 • Controle testknop van de aardlekbeveiliging toegevoegd in B4.5.

Let op: de overgangstermijn voor TD12 bedraagt 3 maanden.

TD14 Inspecties elektrisch materieel op brandrisico – versie 2.8:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

 • Verwerking van het CvD-besluit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen constatering en opmerking. Een constatering heeft classificatie rood, oranje of geel en leidt tot een afmelding van de inspectie met constateringen. Een opmerking heeft classificatie blauw en heeft geen invloed op de afmelding met of zonder constateringen.
 • Verwijzing naar wet- en regelgeving aangepast.
 • Enkele tekstuele wijzigingen zonder gevolgen.

TD16 Specifieke verplichtingen – versie 3.9:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

 • Wijziging referentie naar wetgeving in H. 4.
 • Tekstuele verduidelijking in H.14.
 • Invoering basisexamen elektrotechniek voor SCOPE 8, SCOPE 10 en SCOPE 12.

TD17 Meetmiddelen (elektrisch materieel en explosieveilige installaties) – versie 1.8:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

 • Controle van de thermografische camera kan met een ‘black body’.

TD18 Inspectie zonnestroominstallaties – versie 2.2:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

 • Vrijstelling voor de constructieberekening bij toepassing specifieke PV-panelen bij kassen.
 • Wijziging van constateringen met classificatie 4 in opmerkingen met classificatie 4.
 • Tekstuele correctie bij de afstand tot lichtstraten.

TD19 Inspectie verwarmingssystemen in gebouwen – versie 1.2:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

 • Opname registratienummer in het rapport is niet meer verplicht.

IB22 Classicificatie van geconstateerde gebreken – versie 2.0:2024-01

IB22 is uitgebreid met een nieuwe groep en er wordt een onderscheid gemaakt tussen constateringen (rood, oranje en geel) en opmerkingen (blauw):

 • Toevoeging Tabel F: geen of onjuiste informatie.
 • Expliciete vermelding dat de classificatie in het inspectieverslag opgenomen moet worden. Vermelding van de groep is optioneel.
 • Wijziging dat constateringen met classificatie 4 (blauw) in opmerking met classificatie 4 (blauw) die niet leiden tot een afmelding van de inspectie met constatering.
 • Vermelding dat de installatie-eigenaar altijd verantwoordelijk is voor het herstel.
 • Diverse tekstuele aanpassingen en toevoegingen.

IB24 Handreiking inspectie elektrisch materieel – versie 1.0:2024-01

IB24 is een nieuw document waarin aan onderwerpen aandacht wordt besteed waarover veel vragen of onduidelijkheden bestaan. De basis voor IB24 wordt gevormd door de normen. De interpretatie van de normen gebeurt op basis van het doel van de inspectie. IB24 zal vermoedelijk nooit klaar zijn. Er wordt aan nieuwe onderwerpen gewerkt. Deze zijn al in de vorm van hoofdstukken ingevoegd. De komende tijd zal IB24 regelmatig worden geüpdatet.

Kennis- en bekwaamheidseisen – versie 9.4:2024-01

Enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht:

Toegevoegd:

 • De kandidaat kan bepalen of een inspectieplan uitvoerbaar en controleerbaar is en of het de werkelijke situatie betreft (8.9.3)
 • Vereffeningsleidingen toegevoegd (8.12.1)
 • De kandidaat kan toetsen of de elektrische installatie volgens NEN 1010 voldoet (8.21) Ook voor PI
 • De kandidaat kan beoordelen of de stuurstroom op de juiste wijze is uitgevoerd (8.33.5)
 • Tekst kleurcoderingen aangepast (8.33.12)
 • De kandidaat kan bepalen of een inspectieplan uitvoerbaar en controleerbaar is en of het de werkelijke situatie betreft (10.8) (dit viel al onder de KBE van TD14 en is dus niet nieuw)
 • Nozzle toegevoegd (2.19, 2.23.1, 2.23.2, 2.23.3, 2.24 en 2.27)

Gewijzigd:

 • Titel hoofdstuk 2.4 verwijderd
 • Enkele bouwkundige begrippen verwijderd (8.19)
 • De Block niveau gewijzigd van 2 naar 3 (A61, 5a61, 5.01, 7c15, 8.1, 8.10, 8.11, 8.15, 8.16 en 8.17)

 Wanneer er vragen zijn over de aanpassingen, kunt u deze stellen via het support-portaal. 

+++++++++++++++++++++++ 

Wijzigingen in de SCIOS Certificatieregeling per 1 november 2023

Het SCIOS College van Deskundigen (CvD) heeft per besluit op 15 september 2023 een aantal documenten aangepast en een nieuw document uitgebracht. Het bestuur van SCIOS heeft de besluiten van het CvD op 6 oktober 2023 bekrachtigd. Van alle gewijzigde documenten zijn twee versies beschikbaar: een versie waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd en een schone versie.

TD18 – Inspectie van zonnestroomsystemen; versie 2.1:2023-11

Er zijn verschillende aanpassingen gedaan. De belangrijkste zijn:

 •       Toevoeging (laatste) aanvullende stekercombinatie Stäubli MC 4-Twinsel.
 •       Verduidelijking dat de tabel met stekercombinaties uitsluitend bedoeld is om de inspecteur ruimte te bieden bepaalde combinaties als opmerking en niet als constatering te classificeren. De tabel is uitdrukkelijk niet bedoeld om installateurs toe te staan van de norm af te wijken.
 •       Verduidelijking dat de tabel met stekercombinaties niet verder uitgebreid wordt.
 •       Niet-geteste stekercombinaties van installaties die op of na 1 januari 2017 zijn gemonteerd, leiden tenminste tot een classificatie ‘Gering’ (geel).
 •       Optie tot overname meetgegevens bij grote grondgebonden of drijvende installaties.
 •       Verwijzing naar NEN-EN-IEC 62305 verwijderd. Het is niet de bedoeling dat de inspecteur de bliksembeveiliging zelf controleert, maar enkel vaststelt dat deze is gebouwd volgens de specificaties van de maker.
 •       Als een thermografische camera wordt gebruikt, moet deze aan de eisen uit TD17 voldoen.

Vanwege de dynamiek in de markt is de verwachting dat TD18 regelmatig zal worden aangepast.

IB12 – Nageschakelde apparatuur; versie 1.1:2023-11

In IB12 zijn verschillende tekstuele aanpassingen gedaan om de tekst te verduidelijken en te preciseren.

IB27 – Handreikingen inspectie explosieveilige installaties; versie 1.1:2023-11

Ook IB27 is vooral tekstueel aangepast om de tekst te verduidelijken en te preciseren.

IB28 – Aansprakelijkheid; versie 1.0:2023-11

Het informatieblad IB28 is nieuw. Het is geschreven tezamen met Advocatenkantoor Dirkzwager en geeft inzicht in het fenomeen aansprakelijkheid. Wat is het, waardoor kan het voorkomen, wie is aansprakelijk? In het document zijn ook typische inspectievoorbeelden opgenomen met een inschatting van de mogelijke juridische overwegingen. Er is ook aandacht voor rechtsvormen en de omgang met algemene voorwaarden.

Het document is geen adviesdocument. Het is een juridische inschatting. In Nederland heeft een rechter het laatste woord. Daarom moet in concrete situaties waar aansprakelijkheid aan de orde is of aan de orde dreigt te komen, juridisch advies ingewonnen worden.

+++++++++++++++++++++++ 

Wijzigingen in de SCIOS Certificatieregeling per 11 april 2023

In de vergaderingen van het College van Deskundigen op 10 maart 2023 en het SCIOS-bestuur op 31 maart 2023 zijn herzieningen in een aantal documenten besloten. De meeste aanpassingen zijn gering van omvang.

Bijzondere aandacht vraagt TD16. Hierin is een aantal eisen opgenomen die naar de volgende versie het hoofddocument van de certificatieregeling zullen verhuizen.

In TD16 is ook een faciliteit opgenomen ten behoeve van EBI-inspecties van stookinstallaties. In de huidige marktomstandigheden worden minder nieuwe installaties in gebruik genomen. Hiermee is bij de minimale aantallen inspecties rekening gehouden voor 2023 en 2024.

In TD16 zijn ook de kenniseisen voor SCOPE 8 EBI opgenomen. Naar verwachting komt het examen voor SCOPE 8 EBI in juni beschikbaar.

Voor zover het geen nieuwe of geheel herziene documenten betreft, zijn versies beschikbaar waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd en zogenoemde schone versies. Omdat er in meeste gevallen sprake is van een overgangstermijn, blijven een of meer vorige versies beschikbaar. Deze worden verwijderd na het aflopen van de overgangstermijn. De informatiebladen kennen geen overgangstermijn.

TD03 Uit te voeren werkzaamheden – versie 4.6:2023-04

 • De term ‘verbrandingsgas’ is door volledige document gewijzigd in ‘rookgas’ (deze wijziging is niet gemarkeerd).
 • Tekst 2.3.1 Grenswaarden aangepast
 • Installatievoorschriften gewijzigd in installatie-instructie
 • Bij tabel 7 is de opmerking toegevoegd dat bouwkundige gebreken geen reden tot afkeur zijn, maar wel in de rapportage moeten worden vermeld
 • Aanpassingen voetnoot bij 13.3.1 en 13.6..3 voor dieselmotoren die aantoonbaar minder dan 500 uren per jaar in bedrijf zijn

TD04 Meetmiddelen (Stookinstallaties) – versie 6.2:2023-04

 • Tekstuele verduidelijking H.5
 • Aanpassing op H.6 punt 12 dat bij een geaccrediteerde kalibratie-instelling het de einddatum van de geldigheid geregistreerd moet worden. Deze eis is vervallen.

TD14 Inspectie elektrisch materieel op brandveiligheid – versie 2.7:2023-04

 • In bijlage 2 bij bepaling 4.4.5 grenswaarde selectieve aardlekschakelaar toegevoegd.

TD16 Specifieke verplichtingen – versie 3.8:2023-04

 • Tekstuele aanpassing H.8.
 • Hoofdstuk 11. toegevoegd over eisen aan aspirant certificaathouders.
 • Hoofdstuk 12. toegevoegd over kennis en vaardigheid SCOPE 8 EBI.
 • Hoofdstuk 13. toegevoegd over stooktoestellen die onder meerdere scopes vallen.
 • Hoofdstuk 14. toegevoegd ter vervanging van § 4.3.1 van de certificatieregeling in verband met de minimale aantallen inspecties.

TD17 Meetmiddelen (Elektrisch materieel en Explosieveilige installaties) – versie 1.7:2023-04

 • Tekstuele verduidelijking H.5
 • Aanpassing op H.6 punt 12 dat bij een geaccrediteerde kalibratie-instelling het de einddatum van de geldigheid geregistreerd moet worden. Deze eis is vervallen.
 • Aanpassing H.10 Controle van thermografische camera’s

TD19 Inspectie van verwarmingssystemen in gebouwen – versie 1.2:2023-04

 • Herstel Klasse II. Betreft ruimtethermostaten en niet thermostaatkranen

De Kennis- en bekwaamheidseisen – versie 9.3:2023-04

Toegevoegd:

 • De kandidaat kan op basis van metingen de roetindex bepalen (2.29)
 • De kandidaat kan op basis van de opschriftplaat van de dieselmotor het thermisch ingangsvermogen berekenen (4.63)
 • Kandidaat kan tekenen van oververhitting beoordelen (8.10.10)
 • Kandidaat kan beoordelen of een elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen (8.10.11)

Gewijzigd:

 • Onderscheid in berekeningen tussen EBI/PI/PO en EBI/PI (5.03)
 • Starttijdendiagram moet ook door PO ingevuld kunnen worden (5.09)
 • Benoemen veiligheidsvoorschriften niet voor PI/PO (5.13) 
 • Voorbeelden van installatie-eisen toegevoegd (8.10.4)
 • Beveiligingstoestellen veralgemeniseerd (8.10.7)
 • Meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke veralgemeniseerd (8.10.9)
 • Aanwezigheid scheiders en schakelaar beoordelen tekstueel aangepast (8.32.3)
 • Waar het ontbrak, is deel 1 toegevoegd aan NEN-EN-IEC 60204.

IB12 Nageschakelde apparatuur – versie 1.0:2023-04

Het informatieblad 12 – Nageschakelde apparatuur vervangt het informatieblad over CO2-doseringsinstallaties. IB12 is breder opgezet en besteedt o.a. aandacht aan uitlaatventilatie- en spoelsystemen, dempers, rookgaskoelers en condensors, rookgasreinigers en katalysatoren, CO2-doseringsinstallaties, en Luvo’s.

IB25 Thermografie – versie 1.0:2023-04

Het informatieblad 25 Thermografie is gaat in op veel gemaakte fouten bij het werken met thermografische camera’s. In IB25 is ook een methode opgenomen om te bepalen of de thermografische camera geschikt voor de toepassing is.

+++++++++++++++++++++++ 

Wijzigingen in de SCIOS Certificatieregeling per 9 januari 2023

In de vergaderingen van het College van Deskundigen op 25 november 2022 en het SCIOS-bestuur op 15 december 2022 zijn herzieningen in een aantal documenten besloten.

TD02 – Referenties versie 5.8:2023-01

 • NEN 7249 Bovengronds gaslekzoeken toegevoegd
 • NEN 8770 Leidingen voor transport biogas toegevoegd
 • NEN 8771 Biogasinstallaties toegevoegd

TD15 Inspecties van explosieveilige installaties versie 4.1:02023-01

 • In 2.1 de tekst over incompleet EVD aangepast en as-built tekeningen en schema’s toegevoegd
 • In bijlage 1 de inspectiefrequentie aangepast
 • In bijlage 2 de periodieke inspectie verduidelijkt en de steekproef aangepast
 • Tekstuele en redactionele aanpassingen

Voor zover het geen nieuwe of geheel herziene documenten betreft, zijn versies beschikbaar waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd en zogenoemde schone versies. Omdat er in meeste gevallen sprake is van een overgangstermijn, blijft de vorige versie beschikbaar. Deze versie wordt verwijderd na het aflopen van de overgangstermijn.

Intrekkingen

 • IB06: NEN 3028:2016 – Toelichting.
 • IB15: Toestellen in opstellingsruimten.

De reden voor de intrekking is dat de nieuwe NEN 3028:2022 zeer leesbaar is geworden en de informatiebladen weinig meer waren dan een verzameling overgenomen teksten uit de norm. Opmerkingen die de stook- of opstellingsruimte aangaan en die geen gevolgen hebben voor het veilig functioneren van de stookinstallatie, zijn geen afkeurpunten. De tekst hierover wordt in de volgende versie van TD03 verwerkt.

IB06 en IB15 blijven beschikbaar tot 1 juli 2023. Hierna worden de documenten uit portaal verwijderd en zijn niet meer te downloaden.

+++++++++++++++++++++++ 

Wijzigingen in de SCIOS Certificatieregeling per 18 oktober 2022

In de vergaderingen van het College van Deskundigen op 30 september 2022 en het SCIOS-bestuur op 14 oktober 2022 zijn herzieningen in een aantal documenten besloten.

Bij de meeste documenten is de omvang van de wijzigingen gering en het gevolg van onderhoud.

TD12 en TD18 zijn ingrijpend gewijzigd:

 • SCOPE 8 is verrijkt met SCOPE 8 EBI, de inspectie van elektrische installaties volgens NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204. De bestaande SCOPE 8 (Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 3140) gaat SCOPE 8 PI heten. In Technisch Document 12 Inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen is deze aanpassing verwerkt.
 • In de afgelopen maanden heeft een evaluatie van SCOPE 12 plaatsgevonden. Die heeft geleid tot een aantal aanpassingen van Technisch Document 18 Inspectie van zonnestroominstallaties. De belangrijkste wijzigingen betreffen de omgang met stekercombinaties van verschillende merken en met niet-zichtbare delen van installaties.

De belangrijkste wijzigingen in de documenten op een rij:

TD03 Uit te voeren werkzaamheden (Stookinstallaties) – versie 4.5:2022-10

 • Vast te leggen gegevens van de installatie in § 2.1.1 zijn explicieter gemaakt
 • Bovengronds gaslekzoeken bij een ondergrondse leiding moet uitgevoerd worden volgens NEN 7249 (TD03 Tabel 15.8)
 • Weerstandsmeting vastleggen voor PI (TD03 Tabel 15.9.2) 

TD04 Meetmiddelen (Stookinstallaties) – versie 6.1:2022-10

 • Toevoeging dat kalibraties ook door geaccrediteerde kalibratie-instellingen uitgevoerd kan worden.
 • Toevoeging op H.6 punt 12 dat bij een geaccrediteerde kalibratie-instelling het accreditatienummer en de einddatum van de geldigheid geregistreerd moet worden.

TD08 Protocol voor emissiemetingen – versie 6.1:2022-10

 • Verduidelijking beperking emissiemeting aan op biomassa gestookte stookinstallaties tot 1 MWth

TD12 Inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen – versie 8.0:2022-10

 • SCOPE 8 is verrijkt met SCOPE 8 EBI, de inspectie van elektrische installaties volgens NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204. De bestaande SCOPE 8 (Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 3140) gaat SCOPE 8 PI heten. In Technisch Document 12 Inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen is deze aanpassing verwerkt.

 TD14 Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s – versie 2.6:2022-10

 • Beperking SCOPE 10 inspectie bij aanwezigheid van een zonnestroominstallatie
 • Harmonisatie eisen registratie c.q. afmelding van inspecties
 • Toevoeging NEN 1010 705 aan Bijlage 2 Aanvullende eisen inspectiemethode

TD15 Inspectie van Explosieveilige Installaties – versie 4.0:2022-10

 • Referenties zijn verplaatst naar TD02
 • Diverse tekstuele aanpassingen
 • Voorbeeld rapportage is verplaatst naar IB27

TD16 Specifieke verplichtingen – versie 3.7:2022-10

 • Afkeurpunt bij lekkage toegevoegd.
 • Diploma vervangen door bewijs van slagen.
 • SCOPE 4 gasturbines valt buiten de verplichting van de periodieke kennistoets.

TD17 Meetmiddelen (Elektrisch materieel en Explosieveilige installaties) – versie 1.6:2022-10

 • Eis aan kalibratie-instelling verruimd met NEN-EN-ISO/IEC 17025
 • Kalibratietermijn verruimd voor onder NEN-EN-ISO/IEC 17020 geaccrediteerde inspectiebedrijven
 • Kalibratie met een black body toegevoegd als methode voor de controle van een thermografische camera

TD18 Inspectie van zonnestroominstallatie – versie 2.0:2022

 • Meer duidelijkheid over wanneer een constructieverklaring benodigd is.
 • Standaard constructieverklaring die tot doel heeft de conclusie voor inspectiebedrijven inzichtelijk te maken.
 • Toevoeging berekeningen voor plaatsing op veld of water.
 • Tabellen bijgewerkt.
 • Werkwijze voor omgang met combinaties van stekers en contrastekers van verschillende fabrikanten.
 • Werkwijze voor omgang met delen van de zonnestroominstallatie die niet zichtbaar zijn.

TD19 Inspectie van verwarmingssystemen in gebouwen – versie 1.1:2022-10

 • Uitvoeren stookproef is vervallen
 • Tekst bij steekproeftabel is aangepast
 • Foutieve verwijzing naar hoofdstuk 4 is aangepast naar hoofdstuk 3
 • Bij warmte-opwekkers is warmtenet toegevoegd
 • Verwijzing naar EN 779 is gewijzigd in NEN-EN-ISO 16890 deel 1-4

IB05 Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen – versie 3.7:2022

 • Ontwerpdruk aangepast in werkdruk
 • Aanpassing bovengronds gaslekzoeken
 • Testen dichtheid van afsluiters (appendages) SCOPE 7b
 • Toevoeging bij minimale wanddikte metalen leidingen

Kennis- en bekwaamheidseisen – versie 9.2:2022

 • Voor SCOPE 4 in het KBE-Bouwwerk toegevoegd dat de KBE voor turbines tijdens de praktijkaudit worden getoetst.
 • SCOPE 14 toegevoegd in de paragraaf KBE-Bouwwerk
 • Paragraaf ‘Examineren en toetsen van de kennis- en bekwaamheidseisen’ toegevoegd
 • KBE2.09 aangepast
 • KBE 2.25 ook voor PO
 • KBE 4.19, 4.20 en 4.21 over SCR toegevoegd
 • KBE 4.49, 4.50 en 4.51 over SCR toegevoegd
 • KBE 6.22 De kandidaat kan de onzekerheid bepalen
 • KBE 8.0 diverse aanpassingen
 • KBE 10.0 diverse aanpassingen
 • KBE 10.3.1 trillingen vervallen
 • KBE 10.5.1 en 10.5.2 BowTie-methode toegevoegd
 • KBE 10.7.1 diverse aanpassingen
 • KBE 10.7.7 en 10.7.8 vervallen
 • KBE 14.4.7 stookproef vervallen
 • KBE 14.8.6 thermostaat aangepast in ruimtethermostaat
 • KBE 14.10.4 EN 779 vervangen door NEN-EN-ISO 16890

Twee versies: met en zonder wijzigingen zichtbaar

Met uitzondering van TD12 en TD18 zijn twee versies van de documenten beschikbaar. Een versie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en een schone versie waarin de wijzigingen zijn verwerkt.