SCIOS Inspectiecongres

Op 15 november 2018 organiseert SCIOS in Pathé Nijmegen de tweede editie van het SCIOS Inspectiecongres.

Het congres bestaat uit plenaire en parallelle sessies en een beurs. Tijdens het congres komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals:

  • nieuwe ontwikkelingen in de certificatieregeling;
  • energietransitie;
  • inspectie en aansprakelijkheid;
  • uit te voeren werkzaamheden stookinstallaties en de praktijk;
  • uit te voeren werkzaamheden leidinginstallaties en de praktijk;
  • inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen scope 8 en 9 en de nieuwe NEN 3140;
  • risico-inspectie elektrisch materieel en de praktijk;
  • thermografie en elektrische installaties;
  • Programma Aanpak Stikstof en stookinstallaties;
  • SCIOS portaalinstructie.

Het congres is bedoeld voor huidige en toekomstige SCIOS-inspectiebedrijven, bevoegde inspecteurs, het bevoegd gezag, installatie-eigenaren en alle anderen die te maken hebben met inspectie en onderhoud van technische installaties.

Kosten en inschrijving

De inschrijving voor deelname aan het inspectiecongres is echt definitief helemaal gesloten. Excuses daarvoor. Over twee jaar is de volgende editie.

Stand op beursvloer

De  inschrijving voor deelname aan de beursvloer is gesloten.

Locatiegegevens

Locatiegegevens vindt u HIER.

Programma

08.30 uur

Ontvangst en Registratie

STANDHOUDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Wöhler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 uur

Welkom en SCIOS ontwikkelingen

 

Arie Krijgsman, Voorzitter Stichting SCIOS

De voorzitter van de Stichting SCIOS opent het congres en gaat in op actuele ontwikkelingen. SCIOS is bezig met de energietransitie met gevolgen voor zowel de klassieke inspectie van stookinstallaties maar ook voor de inspectie van elektrische installaties en materieel, met de zekerstelling van de kwaliteit van de inspecteurs door de periodieke toetsing en met nieuwe aansluitende inspecties.

10.00 uur

De energietransitie

 

Ronald Velthuizen, Gasunie

De energietransitie gaat iedereen vroeger of later raken. Waar andere landen van kolen afstappen en aardgas ontdekken als middel om CO2 te reduceren, wil Nederland van het aardgas af. Hoe gaat dat werken? Als aardgasloos het doel is, hoe komen we daar? Welke overgangsvormen voor energie en energiedragers zijn er? Wat blijft de rol van stookinstallaties en hoe ziet de rol van elektrische systemen eruit? Ronald Velthuizen schets een beeld van een toekomst waar nog veel onzeker is, maar waar alle inspectiebedrijven de gevolgen van gaan merken.

 10.45 uur

Pauze en bezoek stands

   

 11.30 uur

Parallelsessies

 

Parallelsessie 1: TD3 voor stookinstallaties - meer verantwoordelijkheid voor de inspecteur

 

John Pronk, Voorzitter College van Deskundigen

De uit te voeren werkzaamheden in de deelregeling stookinstallaties zijn aangepast. Er wordt in de nieuwe werkwijze veel meer nadruk gelegd op het inzicht en de kennis van de inspecteur en monteur. Afvinklijstjes zijn niet meer aan de orde. John Pronk zal de belangrijkste veranderingen toelichten, ondermeer naar aanleiding van recente wijzigingen in de wetgeving. Daarnaast zal hij ook ingaan op het verband tussen de certificatieregeling, de technische documenten en de informatiebladen.

 

Parallelsessie 2: Scope 8 en 9 en de 'nieuwe' NEN 3140

 

Jay Smeekes, Inspectora, lid van NEN 3140 commissie

De inspectie elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen is gebaseerd op de NEN 3140. De huidige norm maakt het voor inspectiebedrijven lang niet altijd even makkelijk de omvang van de inspectie te bepalen omdat de installatieverantwoordelijk vaker niet dan wel aanwezig is bij een opdrachtgever. Daarom zijn de scopes 8 en 9 ontwikkeld waar de inspectie precies omschreven staat. Bij de ontwikkeling van de 'nieuwe' NEN 3140+A2 is er meer aandacht voor de inspectie geweest en is deze beter omschreven. Dat heeft gevolgen voor de SCIOS Certificatieregeling en Technisch Document 12 die nu meer naar de norm kunnen verwijzen. Jay Smeekes legt in zijn presentatie uit wat er gaat veranderen en hoe dat in de SCIOS-documenten verwerkt gaat worden.

 

Parallelsessie 3: Starten met het SCIOS Portaal

 

Frank Hoeben/Bertus Zuijdgeest, SCIOS Support

Korte instructie over hoe te starten met het SCIOS portaal. Van de registratie van de bedrijfs  en persoonsgegevens, de verschillende rollen, het registreren van installaties, het bestellen van afmeldtegoeden tot en met het afmelden.

12.15 uur

Lunch en bezoek stands

   

13.30 uur

Parallelsessies

 

Parallelsessie 4: Inspectie van brandstoftoevoerleidingen

 

Gerard Hommen, ENGIE

Het inspecteren van brandstoftoevoerleidingen is onderdeel van de keuringsverplichting in het Activiteitenbesluit. De inspectie moet duidelijk maken of de leiding veilig functioneert. Maar dat is lang niet altijd even eenvoudig. Hoe om te gaan met ondergrondse leidingen, de kathodische bescherming, doorvoeringen door gevels, leidingen die uit het zicht lopen, het wel of niet voldoen aan de normen en voorschriften? Wat is goedkeur, wat afkeur? Gerard Hommen van Engie gaat op de diverse onderwerpen in en laat voorbeelden uit de praktijk zien.

 

Parallelsessie 5: Elektrisch materieel en brandrisicobeoordeling

 

Frank Smits, Parkstad Inspecties

De inspecties volgens scope 10 worden in de markt breed geaccepteerd. Verzekeringsmaatschappijen nemen in polissen toenemend de eis op dat inspecties door scope 10 gecertificeerde bedrijven en daarvoor bevoegde personen uitgevoerd moeten worden. De inspectie is een echte risico-inspectie. Dus risicoanalyse speelt een belangrijke rol. Frank Smits zal in zijn presentatie dieper ingaan op het verschil met de traditionele scope 8 inspectie, de gevraagde risicoanalyses en aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien hoe deze in het veld uitgevoerd kunnen worden.

 

Parallelsessie 6: Portaalinstructie gevorderden

 

Frank Hoeben/Bertus Zuijdgeest, SCIOS Support

Instructie hoe om te gaan met specifieke functionaliteit zoals partieel onderhoud bij scope 5 installaties, partiële leidinginstallaties, aanvullende gegevens voor MCPD installaties en de 500-uren verklaring bij motoren.

 14.20 uur

Parallelsessies

 

Parallelsessie 7: Programma Aanpak Stikstof en stookinstallaties

 

Bertrand Sternsdorff, CSC Inspecties

In de Wet natuurbescherming staat dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Economische activiteiten kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden en dat kan slecht zijn voor sommige beschermde plantensoorten. Dat betekent dat wanneer ondernemers hun stookinstallatie willen vervangen of een nieuwe willen bijplaatsen, er rekening gehouden moet worden met de effecten van de stikstofemissie. Bertrand Sternsdorff gaat in op de uitwerking van het Programma Aanpak Stikstof in de praktijk, de benodigde berekeningen en de melding naar de betrokken instanties.

 

Parallelsessie 8: Thermografie bij elektrisch materieel

 

Jay Smeekes, Inspectora
Edwin Heinsmann, EURO-INDEX
Maarten van Dam, TESTO

In de presentatie wordt door EURO-INDEX en Testo uitgelegd hoe een thermografiecamera werkt, wat de belangrijkste meet  en displayinstellingen zijn en welke factoren van invloed zijn op een goede meting. Daarnaast komen de relevante vakbegrippen voor de interpretatie aan de orde. Ook komt aan de orde hoe thermografiecamera’s tijdens in de inspectiepraktijk het best gebruikt, gecontroleerd en wanneer nodig gekalibreerd kunnen worden. De sessie wordt afgesloten met een demonstratie.

 

Parallelsessie 9: Inloopsessie SCIOS Portaal

 

 Frank Hoeben/Bertus Zuijdgeest, SCIOS Support

Live support voor het SCIOS portaal.

15.05 uur

Pauze en bezoek stands

   

15.45 uur

Inspectie en aansprakelijkheid

 

 Klaas van der Kolk, Nova Juridica

Inspectie is een momentopname. Wat te doen als er kort na de inspectie een calamiteit plaatsvindt en dat er wordt gewezen op het feit dat er net een inspectie van een technische installatie heeft plaatsgevonden? Wie is er dan aansprakelijk? Welke vormen van aansprakelijkheid zijn er en welke zijn hierop van toepassing? Kan een inspectiebedrijf of opdrachtgever zich van zijn aansprakelijkheid vrijwaren door een contract of door het 'overleggen' van algemene voorwaarden? Indien er gevaarlijke situaties zich hebben voorgedaan moeten die dan gemeld worden en bij wie dan? Of sterker nog, dient men die gevaarlijke situaties ongevraagd onschadelijk of ongedaan te maken, ook al valt dat buiten de opdracht. Klaas van der Kolk van Nova Juridica licht vanuit zijn juridische praktijk toe wat een inspectiebedrijf kan of moet doen om niet of niet geheel aansprakelijk gesteld te worden voor de verrichte handelingen en wat de rol en de verplichting van de eigenaar van de installaties hierin is.

16.30 uur

Afsluiting SCIOS Inspectiecongres 2018

  Arie Krijgsman, Voorzitter Stichting SCIOS

16.45 uur

Netwerkborrel