IB22 Methode voor Classificatie van elektrische gebreken

IB22 (Informatieblad 22) beschrijft hoe gebreken, defecten en afwijkingen van elektrisch materieel geclassificeerd worden. De methode heet: Methode voor classificatie van geconstateerde gebreken, afwijkingen en defecten. In het kort: IB22. Het is de eerste branche-brede beschreven methode voor classificatie. De methode gaat uit van kennis, vakmanschap en het inzicht van de inspecteur.

Bij het uitvoeren van inspecties worden gebreken, afwijkingen van de norm en/of defecten geconstateerd. Het doel van MvC is het effect hiervan vast te stellen. Een effect kan bijvoorbeeld een gevaar op persoonlijk letsel of een gevaar op brand zijn. Het is van belang om effecten (systematisch) vast te stellen om zo het veiligheidsniveau te vergroten. Door hier een classificatiesysteem voor te gebruiken, wordt er een branche-brede taal geboden waarmee eenduidigheid vergroot wordt.

 

Bij het opstellen van IB22 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. De methode voor classificatie moet:

  1. eenvoudig toe te passen zijn;
  2. compleet zijn;
  3. op vakinhoudelijke oordelen gebaseerd zijn;
  4. voor eenduidigheid tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zorgen;
  5. voor een eenduidige classificatie in de inspectiebranche zorgen.

Door IB22 toe te passen worden constateringen eenduidig geclassificeerd. Dat zorgt voor een hoge mate van consistentie in de inspectierapporten. Opdrachtgevers die met verschillende inspectiebedrijven te maken hebben, krijgen door het toepassen van IB22 een eenduidige classificatie van constateringen in verschillende inspectierapporten. Door deze methode te gebruiken zijn de begrippen en indeling eenduidig vastgelegd. IB22 is door een groep deskundigen en op basis van consensus opgesteld om duidelijkheid te bieden voor zowel inspectiebedrijven als opdrachtgevers. Door afvaardigingen uit de gehele branche in de IB22-werkgroep te laten plaatsnemen heeft het document de eigenschappen van een industriestandaard. IB22 is daardoor als aanvulling bij inspectieovereenkomsten toe te passen.

Het is bij de toepassing van IB22 vast te houden dat het GEEN classificatie van risico's is. De vertaling van de classificatie naar de classificatie van het risico is principieel zaak van de installatie-eigenaar resp. de installatieverantwoordelijke.

IB22 is geïntroduceerd tijdens het Vakseminar op 5 september. Onderstaand vindt u het programma van het vakseminar. De titels van de bijdragen zijn links naar de presentaties.

IB22 Classificatie van gebreken

Download IB22

Agenda van het vakseminar en presentaties

Welkom en Introductie

John Pronk, voorzitter SCIOS College van Deskundigen

Methode voor de Classificatie van Elektrische gebreken

Jay Smeekes, Inspectora/EPM/SCIOS College van Deskundigen

Bij het uitvoeren van inspecties worden gebreken, afwijkingen van de norm en/of defecten geconstateerd. Het doel van de methode van de classificatie van elektrische gebreken is het effect vast te stellen. Een effect kan bijvoorbeeld een gevaar van persoonlijk letsel of een gevaar van brand zijn.

Er is tot op heden geen gemeenschappelijk kader waarmee in vergelijkbare situaties tot vergelijkbare classificaties wordt gekomen. De methode voor classificatie die uitgaat van de kennis, vakmanschap en inzicht van de inspecteur.

Jay Smeekes gaat in zijn presentatie verder in op de achtergronden van de methode en de uitgangspunten van de methode, die in SCIOS-verband is ontwikkeld. Daarnaast zal hij aan de hand van voorbeelden de werkwijze uitleggen en ingaan op aandachtspunten bij het gebruik van de methode.

Ervaringen van een Installatieverantwoordelijke

Jos Schuts, Installatieverantwoordelijke Waterschap Rivierenland

Een installatieverantwoordelijke heeft een goede basis nodig voor de risico-inschatting en het stellen van prioriteiten voor onderhoud en beheer. Jos Schuts zal in zijn verhaal ingaan op de eerste ervaringen met de methode en de voordelen die een installatieverantwoordelijke heeft van het gebruik van de methode door inspectiebedrijven.

Ervaringen bij inspectie van elektrische installaties

Richard van Lümich, Coördinator inspectietechniek Kropman Installatietechniek

Inspectiebedrijven beschikken momenteel niet over een breed gedragen en geaccepteerde methode voor de classificatie van gebreken aan elektrische installaties. Dat leidt er toe dat per klant een andere methode gehanteerd wordt, wat lastig voor de inspecteur en onnodig kostbaar is. Richard van Lümich gaat in op de voordelen die een inspectiebedrijf en de klant hebben van het gebruik van de methode en deelt in de praktijk opgedane ervaringen.