EPBD-keuring verwarmingssystemen onder SCIOS Certificatie

Per 10 maart is de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen van kracht geworden. De richtlijn energieprestatie gebouwen is ook wel bekend als de EPBD, Energy Performance of Buildings Directive.

Deze tweede herziening, EBPD III genaamd, bevat nu ook een keuring voor verwarmingssystemen. (Dat betekent enkel de verwarming van gebouwen en geen procesverwarming.) Tot nu toe was in het Bouwbesluit alleen de keuring van airconditioning opgenomen waarop hier verder niet wordt ingegaan.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft SCIOS gevraagd de keuring voor de verwarmingssystemen te ontwikkelen, waarvoor een periode van 2 jaar beschikbaar is gesteld. Deze keuringen mogen alleen worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde bedrijven.

De ondergrens voor de keuring is 70 kW nominaal vermogen. De keuring betreft niet alleen de warmtebron, maar ook het systeem voor warmteafgifte, daaraan gekoppelde regelsystemen en de bepaling van de warmtebehoefte van het gebouw. Als het verwarmingssysteem is gekoppeld met een ventilatiesysteem, dient ook dit gekeurd te worden.

De ondergrens van 70 kW voor de EPBD-keuring betekent niet dat de ondergrens verandert van de keuringen aan stookinstallaties die vanuit het Activiteitenbesluit verplicht zijn.

Er geldt een praktische bovengrens van 290 kW. Per 1 januari 2026 moeten namelijk installaties met een nominaal vermogen groter dan 290 kW zijn voorzien van een systeem voor gebouwautomatisering en -controle (GACS). Als een gebouw een dergelijk systeem heeft, vervalt de keuringsplicht. Dit geldt overigens ook wanneer het nominale vermogen kleiner dan 290 kW is en een dergelijk controlesysteem aanwezig is. Er zijn in het Bouwbesluit wel eisen gesteld aan het beheer- en controlesysteem.

De keuring dient minimaal eens in de vier jaren te worden uitgevoerd. Dat betekent dat systemen in elk geval voor 10 maart 2024 gekeurd moeten zijn.

De aanpassingen in het Bouwbesluit zijn in het laatste kwartaal van 2019 voorbereid. Er is dus nog geen keuring beschikbaar. Daarom is een overgangsregeling tot 10 maart 2022 van kracht. Tot die tijd is een SCIOS scope 1 of scope 2 keuring geldig als bewijs dat is voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Omdat de SCIOS EBPD-keuring uiterlijk 10 maart 2022 beschikbaar is, is het niet nodig dat keuringen in de komende twee jaren al plaatsvinden.

Wanneer echter een verwarmingssysteem keuringsplichtig is onder het Bouwbesluit en de stookinstallatie van dat systeem nu al onder het Activiteitenbesluit gekeurd moet worden, dan gaat vanaf die keuringsdatum de nieuwe periode van vier jaren in voor zowel de keuring van de stookinstallatie als van het hele verwarmingssysteem. Praktisch gesproken geldt dat alleen stookinstallaties die onder scope 1 en scope 2 vallen die voor verwarmingsdoeleinden worden ingezet.

Voorbeeld 1:

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 115 kW voor gebouwverwarming wordt onder SCIOS scope 1 gekeurd op 1 februari 2022. Dan is met deze keuring ook voldaan aan de keuringseis uit het Bouwbesluit. De uiterlijke nieuwe keuringsdatum wordt 1 februari 2026 voor zowel de stookinstallatie (Activiteitenbesluit) als het verwarmingssysteem (Bouwbesluit).

Voorbeeld 2:

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 85 kW voor gebouwverwarming staat samen met een WKK van 25 kW in een stookruimte. Vanwege de optelregeling uit het Activiteitenbesluit zijn beide stookinstallaties keuringsplichting. De 85 kW stookinstallatie wordt op 1 februari 2022 gekeurd onder SCIOS scope 1. Dan dient de keuring van de stookinstallatie (Activiteitenbesluit) en de keuring van het verwarmingssysteem (Bouwbesluit) uiterlijk op 1 februari 2026 te hebben plaatsgevonden.

Voorbeeld 3.

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 360 kW voor gebouwverwarming wordt onder SCIOS scope 2 gekeurd op 1 februari 2022. Dan dient uiterlijk op 1 februari 2026 de keuring van de stookinstallatie volgens het Activiteitenbesluit te hebben plaatsgevonden. Omdat het gebouw per 1 januari 2026 moet zijn voorzien van een systeem voor gebouwautomatisering en -controle, vervalt de keuring vanuit het Bouwbesluit. (Noot: wanneer een systeem voor gebouwautomatisering en -controle aanwezig is, vervalt de EPBD-keuring altijd, dus ook als het nominale vermogen bijv. 75 kW is.)

Voorbeeld 4.

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 115 kW voor procesverwarming wordt onder SCIOS scope 2 gekeurd op 1 februari 2022. Dan dient uiterlijk op 1 februari 2026 de keuring van de stookinstallatie (Activiteitenbesluit) te hebben plaatsgevonden. De keuring onder het Bouwbesluit is hier niet van toepassing.

Voorbeeld 5.

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 95 kW voor gebouwverwarming die niet onder het Activiteitenbesluit gekeurd hoeft te worden, moet uiterlijk 10 maart 2024 een keuring van het verwarmingssysteem (Bouwbesluit) hebben gehad.

Overigens vervalt de keuringsverplichting ook wanneer een verwarmingssysteem of een gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem valt onder een energieprestatiecontract.

Op de verklaringen scope 1 of scope 2 komt geen opmerking te staan over de geldigheid als EPBD-keuring. De overgangsregeling is onderdeel van de wetgeving en is als zodanig bij het bevoegd gezag bekend.

Bij de ontwikkeling van de SCIOS EPBD-keuring van verwarmingssystemen wordt zo veel mogelijk getracht synergie te bereiken tussen de scope 1 of 2 keuringen en de EPBD-keuringen.

In bovenstaande voorbeelden wordt voorbij gegaan aan het feit dat in de komende jaren het Activiteitenbesluit wordt opgevolgd door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Bouwbesluit door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze verandering zal ook gevolgen hebben voor de wettelijke basis van de SCIOS-keuringen. De status op dit moment is dat de SCIOS-keuringen volledig in deze nieuwe Besluiten worden overgenomen. Het Bbl gaat de wetgeving voor de gebouw-gebonden stookinstallaties bevatten, het Bal voor de proces-gebonden stookinstallaties. Mogelijk hebben deze veranderingen gevolgen voor de ondergrens van de keuringen, maar daarover is nog geen besluit genomen.

Zie ook:

  • Bouwbesluit 2012 afd. 6.15, art. 6.61 (Keuring verwarmingssysteem)
  • Bouwbesluit 2012 afd. 6.16, art. 6.64 (Eisen aan systemen voor gebouwautomatisering en -controle)
  • Regeling Bouwbesluit van 6 maart 2020, wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk 3a, art. 3a.1 (Keuring verwarmingssysteem) Staatscourant nr. 13004 van 9 maart 2020
  • Regeling Bouwbesluit Hoofdstuk 3a, art. 3a8 (Afmelding keuring)
  • Staatsblad 2020, 84 -Nota van toelichting Hoofdstuk 3, art. 3.2 (overgangsrecht)